ثروتمندترین مرد بابل اثر جرج کلاسون

ثروتمندترین مرد بابل اثر جرج کلاسون

کتاب ثروتمندترین مرد بابل

کتاب ثروتمندترین مرد بابل مجموعه ای از داستان های واقعی است.
که هم ازلحاظ ادبی وهم از لحاظ راهنمایی‌های مالی وسرمایه گذاری دارای اهمیت خاصی است.
درهمه داستانها علل مشکلات مالی مورد بررسی قرارگرفته وراهکارهای عملی،برای حل کردن انهاگفته شده.
هدف واقعی در این کتاب ایجادبینشی است تا علاقه‌مندان به موفقیت مالی به کمک ان ثروتمند شوند.
ازثروت خودنگهداری کرده واز درامدحاصل ان ثروت،ثروت بیشتری تولید کنند.
درادامه به خلاصه ای ازمطالب مهم کتاب میپردازیم.
اولین و دومین داستان کتاب مربوط به مرد ارابه سازی به نام بن سیر ودوستش کوبی می باشد.
که هردوپس ازسالها تلاش وکار بی پول وفقیر بودنند.
از این روتصمیم گرفتن تاراهی برای ثروتمند شدنشان بیابند.

آرکاد ثروتمندترین مرد بابل

پس نزد دوست قدیمی خود به نام (آرکاد)که در آن زمان ثروتمند‌ترین مرد بابل بود رفتند تاراه ثروتمند شدن رابیاموزند.
ارکاد درجواب گفت :جمع اوری مال وثروت قواعد وقوانینی دارد که شما هنوز انرا فرا نگرفته‌اید.
من درجوانی اموختم که ثروت توانایی انسان را برای داشتن چیزهایی که موجب خوشبختی ورضایت میشود افزایش میدهد.
ثروت، قدرت به همراه می اوردو میتواند موجب آرامش روح وجان شود.
من هیچ میراث پدری نداشتم،هیچ دانش وهوش فوقالعادهای!پس دریافتم باید به مطالعه بیشتر در این زمینه بپردازم.
ازنظر ارکادعلم بردونوع است:

  1. علمی که موجب یادگیری نادانسته ها می شود.
  2. علمی که موجب می شود بفهمیم چه چیزهایی رانمی دانیم.در ادامه ارکاد از نحوه آشنایی اش با (القمیش)که در زمان خود یکی از ثروتمندان بود سخن می گوید.
    این آشنایی نقطه عطفی می شوددر زندگی وی،القمیش راه ورسم کسب ثروت را به ارگاد می اموزد.
    او می گوید راه دولتمندی را انگاهی اموختم که متوجه شدم قسمتی از درامدم برای خودم است.
    وباید ان را برای خودم نگه دارم،القمیش می گفت این سهم نبایدکمتر از یک دهم در امدم باشد.

این پست دارای یک نظر است

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو