چطور با صرفه جویی هزینه قبض‌ها را کاهش دهیم؟

در نوشته بودجه‌بندی توضیح دادیم که دو نوع هزینه (ثابت و متغیر) داریم. هزینه‌های قبض (آب، برق‌، گاز و …) در دسته هزینه‌های ثابت ما قرار می‌گیرند و به طور ماهانه باید بخشی از درآمد خود را به آن اختصاص دهیم. دراین نوشته می‌خواهیم در مورد صرفه جویی و روش‌های که می‌توانیم هزینه‌های قبض‌ها را […]