احساسات در مدیریت پول چه نقشی دارند؟

احساسات و پول

 بر کسی پوشیده نیست که مدیریت پول و احساسات تاثیر زیادی بر یکدیگر دارند. برای مثال احساسات شدید ما در دوست داشتن خانواده باعث می‌شود برای تامین مخارج و مراقبت از آن، برای کسب درآمد مناسب تلاش و کوشش کنیم. همچنین پول این توانایی را دارد که بر سلامت روان و روابط شخصی ما تأثیر […]