آرشیو روزانه

2022-05-04

نوسان درآمد و مدیریت مالی شخصی

بسیاری از افراد حقوق ثابت دارند و با توجه به مقدار درآمد ماهانه خود به راحتی می‌توانند متناسب با آن بودجه بندی کنند. بعبارت دیگر می‌توان گفت داشتن حقوق ثابت ماهانه یک امنیت خاطر را فراهم می‌آورد که با توجه به آن، شخص می‌تواند برنامه‌ریزی…