مرور برچسب

سهام

پامپ و دامپ Pump and Dump

پامپ و دامپ چیست؟ (بالا ببر و بفروش) پامپ و دامپ : این عبارت اشاره به عملکرد ساختگی سرمایه‌گذاران برای خرید سهام در یک شرکت به منظور بالا بردن مقطعی، تورم مصنوعی و حباب دادن به سهام و سپس فروش سهام خود در حالی که قیمت بالا است،